ICTWaarborg biedt duidelijkheid & zekerheid
Uw ICT in vertrouwde handen bij een firma met het ICTWaarborg-logo

Verantwoordelijkheid winkel

de verkoper zorgt voor aflevering van het ontbrekende

Toelichting:
Als het product incompleet is of niet beantwoordt aan de koopovereenkomst kan de consument het volgende verlangen:
1. aflevering van hetgeen ontbreekt;
2. herstel van het product, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
3. vervanging van het product, tenzij het een zodanig klein mankement betreft, dat dit redelijkerwijze niet kan worden verlangd van de verkoper. Bijvoorbeeld: in de afgeleverde computer zit ander type geluidskaart dan in het showmodel dat in de winkel stond. Dat mag geen probleem zijn als die nieuwe geluidskaart minimaal dezelfde kwaliteit biedt.

Als herstel of vervanging niet mogelijk is of de winkel hiervoor niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de klant heeft kunnen zorgen, dan mag de consument:
1. de overeenkomst te ontbinden, tenzij het mankement, gezien haar geringe betekenis, dit niet rechtvaardigt;
2. de koopprijs naar redelijkheid aanpassen.

Attentiepunt: in bovenstaande gevallen is de keuze dus aan de consument is en niet aan de verkoper. Vaak wordt gedacht dat de verkoper deze keuze mag maken.

Een en ander is in de wet geregeld, volledige wetstekst:

Artikel 21 BW 7
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
o aflevering van het ontbrekende;
o herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
o vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.
2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.
3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.
4. Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1 slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.
5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.
6. Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

Artikel 22 BW 7
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:
o de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
o de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3.
3. Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid 1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5 van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.
4. De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.